Стол Судьи

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський медико-правовий кластер», код ЄДРПОУ 42605819, в особі директора Корзан Наталії Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, у подальшому «Виконавець», пропонує юридичним/фізичним особам (надалі - «Замовник», а разом – «Замовники»), укласти договір про надання інформаційно-консультаційних послуг, повний текст якого розміщений у мережі інтернет за адресою: https://www.kmlc.com.ua, далі - «Договір», на умовах, вказаних нижче.

Приєднанням до цього Договору вважатимуться конклюдентні дії: реєстрація на курс та/або оплата рахунку чи використання платіжного засобу для оплати за доступу до навчальних матеріалів. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

1. Предмет договору

1.1. Цей Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). Умови Договору є однаковими та обов'язковими для всіх Замовників, які замовляють інформаційно-консультативні послуги (далі - Послуги) на веб-сайті Виконавця за адресою: https://www.kmlc.com.ua.
1.2. Виконавець бере на себе зобов'язання організувати та здійснити надання Послуг у вигляді проведення ексклюзивних курсів з медичного права (автор – Гревцова Радмила Юріївна), а Замовник (Слухач) зобов'язується оплатити вказані Послуги в обсязі та на умовах, передбачених цим Договором та у порядку, встановленому цим Договором.
1.3. Після оформлення Замовлення Замовник підтверджує, що ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.
1.4. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов цього Договору, а також датою укладання Договору є здійснення Замовником дій щодо оформлення, підтвердження та оплати Послуг, що входять до Замовлення за цінами, вказаними на інтернет-сайті Виконавця за адресою: https://www.kmlc.com.ua.
1.5. Замовник гарантує, що він має цивільну дієздатність, необхідну і достатню для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.
1.6. Виконавець здійснює свою діяльність, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про захист прав споживачів», «Про захист персональних даних», а також іншими актами законодавства.

2. Визначення термінів.

Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський медико-правовий кластер», суб'єкт господарювання, що надає інформаційно-консультаційні послуги за цим Договором.
Оферта – цей Договір приєднання на надання інформаційно-консультаційних послуг.
Сайт – веб-сайт, що розміщений за адресою https://www.kmlc.com.ua.
Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по передоплаті чи повній оплаті інформаційно-консультаційної послуги.
Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський медико - правовий кластер» (сайт https://www.kmlc.com.ua).
Договір на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання інформаційно-консультаційних послуг, який укладається шляхом акцепту цієї Оферти.
Курс – ексклюзивний курс з медичного права (автор – Гревцова Радмила Юріївна).
Замовлення – оформлений належним чином на веб-сайті Виконавця запит Замовника, в якому визначений перелік Послуг, які він бажає отримати. Підтверджуючи Замовлення, Замовник одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Замовника на умовах, встановлених цим Договором, та погоджується з умовами цього Договору.
Замовник – юридична/фізична особа, яка має цивільну дієздатність, достатню для укладання цього Договору, та розмістила на веб-сайті Виконавця https://www.kmlc.com.ua Замовлення щодо Послуг, які мають бути надані безпосередньо Замовнику.
Особистий кабінет – персональний розділ Замовника на веб-сайті Виконавця https://www.kmlc.com.ua та/або на іншій платформі для онлайн навчання, який дозволяє Замовникові надсилати запит на отримання Послуг, зв'язуватися з відповідальною особою Виконавця, отримувати усні та письмові консультації.

Зміст інших понять і термінів визначається чинним законодавством України.

3. Обов’язки та права Виконавця

Виконавець зобов'язаний:
3.1. За умови акцептування Договору та виконання Замовником умов цього Договору, надати Замовнику можливість участі у Курсі та отримати інформацію відповідно по Курсу.
3.2. Забезпечити дотримання прав Замовника як учасника Курсу відповідно до умов цього Договору.
3.3. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації процесу Курсу, його змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання інформаційно-консультаційних послуг.
3.4. У разі відмови Замовника від виконання Договору або неможливості виконання Договору з вини Замовника, про що стало відомо не пізніше встановленої Виконавцем дати (незалежно від підстав відмови) – Виконавець зобов'язується повернути кошти, що були внесені Замовником як оплата за надання інформаційно-консультаційних послуг. У разі відмови Замовника від виконання Договору або неможливості виконання Договору з вини Замовника, про що стало відомо після встановленої Виконавцем дати, грошові кошти внесені Замовником не повертаються.
3.5. Для належного виконання цього Договору, Виконавець має право залучати третіх осіб, включаючи (але не обмежуючись) надавачів освітніх послуг, громадські об'єднання (професійні асоціації) у сфері охорони здоров'я, фізичних осіб (авторів, лекторів), які будуть брати участь в організації (партнери) та/або у безпосередньому наданні Послуг та/або безпосередньо надавати послуги для Замовника (Слухача), з якими Виконавець має/матиме відповідні домовленості. З метою забезпечення безперервності процесу проведення Курсу та поліпшення сприйняття матеріалу Слухачами, Виконавець має право протягом часу проведення Курсу на свій розсуд коригувати (змінювати, доповнювати) склад третіх осіб, що беруть участь в організації та/або у безпосередньому наданні інформаційно-консультаційних послуг, що може впливати на загальну тематику програми.
3.6. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника (Слухача) у Курсі без повернення внесеної плати, у разі порушення ним правил поведінки під час Курсу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників Курсу, ведучого, відхилення від теми Курсу, реклама, порушення авторських прав, нецензурні висловлювання та інші випадки передбачені умовами даного Договору.
3.7. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у Курсі у разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі у Курсі третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю у Курсі, третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих у результаті отримання Послуг допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника. Замовнику забороняється використовувати відео, аудіо, фото апаратуру під час проходження Курсу.
3.8. Затверджувати та вносити зміни до Курсу, розміщеного на веб-сайті Виконавця за адресою https://www.kmlc.com.ua, зокрема, щодо порядку та строків його проведення.
3.9. Приймати оплату за Курс, зокрема в безготівковій формі під час оформлення Замовлення Замовником через веб-сайт Виконавця https://www.kmlc.com.ua. Оплата здійснюється шляхом зарахування грошових коштів в гривнях на поточний рахунок Виконавця.

4. Обов'язки та права Замовника

Замовник (Слухач) зобов'язаний:
4.1. Зареєструватись на сайті https://www.kmlc.com.ua, заповнивши відповідну форму та погодившись із правилами та порядком проведення Курсу.
4.2. Виконувати у повному обсязі вимоги щодо проведення Курсу, у тому числі ті, які розміщені на сайті https://www.kmlc.com.ua.
4.3. Своєчасно внести плату для отримання Послуг у розмірі та у строки, що встановлені Договором.
4.4. Виконувати вимоги цього Договору, правила та порядок зазначені на сайті https://www.kmlc.com.ua та законодавства України під час виконання цього Договору та проведення Курсу.
4.5. Замовнику (Слухачу) заборонено:
- перешкоджати іншим слухачам, запрошеним особам, лекторам приймати участь у Курсі та отримувати інформацію під час проведення Курсу;
- вчиняти дії, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та лекторів,
- поширювати отриману інформації у мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.
4.6. Замовник (Слухач) виконує (в разі необхідності) домашні завдання згідно плану і у строки, які встановлені Виконавцем. У разі недотримання Замовником (Слухачем) строків виконання домашніх завдань сплачені Замовником кошти не повертаються.

5. Розмір оплати та порядок розрахунків

5.1. Вартість Послуг залежить від обраного Замовником пакету участі та зазначається на веб-сайті Виконавця https://www.kmlc.com.ua.
5.2. Вартість пакетів участі може бути зменшена за рахунок акційних пропозицій, зазначених на веб-сайті Виконавця https://www.kmlc.com.ua та/або веб-сайтах організацій - партнерів.
Знижки не сумуються.
5.3. Оплата вартості інформаційно-консультаційних послуг відповідно до обраного пакету участі здійснюється у терміни, зазначені на веб-сайті Виконавця https://www.kmlc.com.ua та/або веб-сайтах організацій - партнерів.
5.4. Платежі внесені Замовником на рахунок Виконавця, не повертаються, крім випадків, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, зазначених у Договорі, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та вимог Договору.
6.2. У разі несвоєчасного внесення плати за надання Послуг Виконавець має право розірвати Договір та не допустити Замовника (Слухача) до відвідування Курсу.
6.3. У разі неповного внесення Замовником (Слухачем) вартості послуг до початку Курсу, Замовник до навчання на Курсі не допускається. У такому випадку Виконавець має право на власний розсуд повернути грошові кошти Замовнику та розірвати Договір, або допустити Замовника до навчання після повної сплати вартості Послуг.
6.4. Виконавець не несе будь-якої відповідальність за потрапляння повідомлень у спам-кошик електронної пошти Замовника (Слухача) чи втрату повідомлень будь-яким іншим чином, що не залежить від волі Виконавця.
6.5. Виконавець не несе жодної відповідальності, якщо Замовник (Слухач) не використав чи не повністю використав ресурс Курсу, що був наданий Виконавцем, не виконав завдання, відмовився виконувати завдання, не скористався іншими елементи Курсу, що були розраховані на їх сприйняття та засвоєння Замовником (Слухачем). Виконавець не несе жодної відповідальності за наслідки використання Курсу Замовником (Слухачем) у своїй діяльності.
6.6. Замовник (Слухач) розуміє, що у разі, якщо Замовник (Слухач) прослухає Курс, успішно виконає (в разі необхідності) домашні та тестові завдання, і умови чинного законодавства дозволять нарахування йому балів до особистого освітнього портфоліо, Виконавець та/або партнери (якщо такі будуть залучені) здійснять нарахування відповідно до вимог чинного законодавства України, однак з огляду на недосконалість законодавства не можуть гарантувати їх прийняття відповідною атестаційною комісією.
6.7. Послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими Замовником, якщо протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх надання Замовник не пред'явить претензії до якості Послуг у письмовому вигляді.
6.8. Майнові та немайнові права на Курс та всі матеріали належать Виконавцю та/або авторам з якими укладено відповідні домовленості (договори).
6.9. Замовник (Слухач) не має права копіювати, компонувати, перероблювати, поширювати третім особам навчальні матеріали. Всі отримані Замовником (Слухачем) навчальні матеріали можуть бути використані Замовником (Слухачем) лише для особистого навчання. Замовник (Слухач) несе повну відповідальність за порушення майнових та немайнових прав авторів на Курсу у тих розмірах і об'ємах, які будуть визначені самими авторами.

7. Термін дії Договору

7.1. Оферта починає діяти з моменту розміщення у мережі інтернет за адресою https://www.kmlc.com.ua та діє до моменту відкликання або зміни Оферти Виконавцем.
7.2. Договір набирає чинності з дати Акцепту Замовником умов цього Договору і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, за винятком положень щодо прав інтелектуальної власності, які діють безстроково.
7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника, вносити зміни в текст цього Договору, у т.ч. шляхом оприлюднення нової редакції Договору. Зміни в Договорі набирають чинності після їх оприлюднення на сайті https://www.kmlc.com.ua і застосовуються до Замовлення, оформленого після опублікування відповідних змін до Договору (нової редакції Договору).
7.4. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту їх опублікування на веб-сайті Виконавця.
7.5. Дія Договору може бути достроково припинена за згодою сторін. Розірвання Договору за згодою сторін оформляється направленням відповідного повідомлення на електронну адресу Замовника, вказану під час реєстрації на сайті.
7.6. Виконавець залишає за собою право заборонити Замовнику (Слухачеві) отримати Послуги у разі порушення Замовником (Слухачем) правил проведення Курсу на строк до усунення такого порушення.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), тобто надзвичайних і невідворотних в цих умовах обставин.
8.2. До обставин непереборної сили, зокрема, належать: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена або неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, блокада, страйк, аварія, неправомірні чи виняткові дії/бездіяльність третіх осіб, пожежа, вибух, епідемія, пандемія, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами органів державної влади та/або місцевого самоврядування, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, землетрус, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, збої у роботі теплових, електричних, телекомунікаційних мереж, в тому числі збій в роботі сайту Виконавця, хакерська атака на сайт чи інша дія, що унеможливлює його нормальне функціонування, прийняття компетентними органами рішень, які унеможливлюють або обмежують здійснення господарської діяльності, та інших обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором. Дія обставин непереборної сили (форс-мажору) для сторони підтверджується довідкою (сертифікатом) уповноваженого органу у встановленому чинним законодавством України порядку, крім випадків, коли така довідка (сертифікат) не є обов'язковим документом для засвідчення форс-мажорної обставини в силу закону.
8.3. При настанні обставин непереборної сили сторона, яка зазнала їх впливу, повинна подати письмове повідомлення про них іншу сторону, направивши повідомлення на контактну електронну пошту. Повідомлення повинно містити відомості про характер обставин непереборної сили, а також оцінку їх впливу на можливість виконання зобов'язань за договором, і передбачуваний можливий термін їх виконання. У разі, якщо впливу обставин непереборної сили зазнав Виконавець, він може замість направлення письмового повідомлення та/або додатково до нього розмістити повідомлення на сайті Виконавця https://www.kmlc.com.ua.
8.4. Строки виконання сторонами зобов'язань можуть бути перенесені або змінені відповідно до часу, протягом якого діють обставини непереборної сили та їх наслідки, що перешкоджають виконанню цього Договору.

9. Права інтелектуальної власності

9.1 Права інтелектуальної власності на навчальні матеріали Курсу, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю та/або авторам, з якими Виконавець має відповідні домовленості.
9.2. Виконавець надає право Замовнику (Слухачу) користуватися Курсом на час дії цього Договору.
9.3. Замовнику (Слухачу) забороняється відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, а також використовувати у будь-яких цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням Послуги, за винятком їх особистого використання Замовником (Слухачем).
9.4. Надаючи право на використання Замовнику (Слухачу) об'єктів права інтелектуальної власності використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець та/або автор не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання у цілях інших, ніж визначені Договором.

10. Додаткові умови

10.1. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує правильність та достовірність відомостей, які викладені ним в електронній реєстраційній формі, а також те, що Замовник повністю ознайомлений та погоджується із правилами та порядком проведення Курсу, розміщеного на інтернет сторінці https://www.kmlc.com.ua, та зобов'язується їх дотримуватись.
10.2. Підписанням цього Договору Замовник надає свою добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних у базі персональних даних у порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».